Psalms
Go to chapter:
Chapter 1

1 makarioV anhr oV ouk eporeuqh en boulh asebwn kai en odw amartwlwn ouk esth kai epi kaqedran loimwn ouk ekaqisen

2 all' h en tw nomw kuriou to qelhma autou kai en tw nomw autou melethsei hmeraV kai nuktoV

3 kai estai wV to xulon to pefuteumenon para taV diexodouV twn udatwn o ton karpon autou dwsei en kairw autou kai to fullon autou ouk aporruhsetai kai panta osa an poih kateuodwqhsetai

4 ouc outwV oi asebeiV ouc outwV all' h wV o cnouV on ekriptei o anemoV apo proswpou thV ghV

5 dia touto ouk anasthsontai asebeiV en krisei oude amartwloi en boulh dikaiwn

6 oti ginwskei kurioV odon dikaiwn kai odoV asebwn apoleitai

Holy Bible

main page

الكتاب المقدس
الصفحة الرئيسية